KUSHTET DHE TERMAT E PËRDORIMIT TË FAQES

TERMAT DHE KUSHTET

 

VËSHTRIM

Kjo faqe interneti është pronë e Lecure.al.  Përmbajtjet e të gjitha informacioneve, dokumentave që ndodhen në web mund të jenë pjesë dhe e palëve të treta partnere. Në të gjithë faqen, termat “ne”, “tonë” dhe “jona” i referohen Lecure.al

Ju lutemi lexoni me kujdes këto ‘’Kushte të Shërbimit ‘’ përpara se të hyni ose të përdorni faqen tonë të internetit. Duke hyrë ose duke përdorur ndonjë pjesë të faqes, ju pranoni t’u bindeni këtyre Kushteve të Shërbimit.

Nëse hyn në rrjet, përdoruesi pranon ti nënshtrohet kushteve dhe afateve të mëposhtme. E gjithë përmbajtja e kësaj faqeje interneti është subjekt i të drejtës së autorit me të gjitha të drejtat e rezervuara.

Shënim i rëndësishëm ligjor duke hapur dhe/ose përdorur informacionin, shërbimet, lidhjet, funksionet, aplikimet ose programet (këtej e tutje: “përmbajtjet”) e ofruara në këtë faqe interneti, përdoruesi me anë të këtij dokumenti pranon ti nënshtrohet kushteve dhe afateve të paraqitura më poshtë: Të drejtat e autorit dhe të drejtat e pronësisë industriale, përmbajtjet e ofruara (foto, video, audio, logot, dizenjot, tekstet, grafika etj.) të cilat do të konsiderohen si pjesë e përmbajtjes në këtë faqe interneti (këtej e tutje: “Faqe interneti”) dhe nën-faqet e saj mbrohen nga ligji për të drejtën e autorit dhe ligji për pronësinë industriale.

SEKSIONI 1 – KUSHTET E DYQANIT ONLINE

Duke u pajtuar me këto Kushte të Shërbimit, ju deklaroni që jeni të paktën në moshë madhore dhe na keni dhënë pëlqimin tuaj. Ju nuk mund të përdorni produktet tona për ndonjë qëllim të paligjshëm ose të paautorizuar, ose nuk mund, që në përdorim të Shërbimit, të shkelni ligjet në juridiksionin tuaj (përfshirë por jo të kufizuar në ligjet e të drejtave të autorit).

Një shkelje ose dhunim i ndonjë prej Kushteve do të rezultojë në mbyllje të menjëhershëm të Shërbimeve tuaja.

SEKSIONI 2 – KUSHTET E PËRGJITHSHME

Ju mund të rishikoni versionin e përditësuar të Kushteve të Shërbimit në çdo kohë në këtë faqe. Ne kemi të drejtën për të përditësuar, ndryshuar ose zëvendësuar ndonjë pjesë të këtyre Kushteve të Shërbimit në faqen tonë të internetit. Është përgjegjësia juaj për të kontrolluar këtë faqe në mënyrë periodike për ndryshime. Përdorimi juaj i vazhdueshëm ose qasja në faqen e internetit pas postimit të çdo ndryshimi përbën pranimin e atyre ndryshimeve.

Ju e kuptoni që përmbajtja juaj (duke mos përfshirë informacionin e kartës së kreditit) mund të transferohet e pakriptuar dhe të përfshijë (a) transmetime nëpër rrjete të ndryshme; dhe (b) ndryshime për të qenë në përputhje dhe përshtatje me kërkesat teknike të rrjeteve ose pajisjeve lidhëse. Informacioni i kartës së kreditit gjithnjë është i koduar gjatë transferimit në rrjet.

Ndalohet çdo kopjim, ruajtje, shkarkim, riprodhim, shpërndarje, modifikim, apo veprim tjetër në përmbajtjen e kësaj faqeje interneti, si edhe në aplikimet e ofruara aty, pa aprovimin paraprak të Lecure.al, duke përjashtuar këtu çfarë lejohet nga Ligji i të Drejtës së autorit.

SEKSIONI 3 – SAKTËSIA, PËRMBUSHJA DHE AFATI KOHOR I INFORMACIONIT

Përmbajtja e Informacionit

Lecure.al ka bërë të gjitha përpjekjet për të krijuar siguri në kërkimin e informacionit të publikuar në Faqen e tij të internetit sikurse edhe në selektimin e burimit të informacionit të përdorur.

Megjithatë, Lecure.al nuk merr përsipër përgjegjësi mbi saktësinë dhe disponueshmërinë pa ndërprerje të informacionit të mundësuar në Faqen e tij të internetit ose në lidhje me burimet e informacionit të përdorur.

Ne rezervojmë të drejtën të modifikojmë përmbajtjen e kësaj faqe në çdo kohë, por nuk kemi asnjë detyrim të përditësojmë ndonjë informacion në faqen tonë. Ju pranoni që është përgjegjësia juaj për të monitoruar ndryshimet në faqen tonë.

SEKSIONI 4 – MODIFIKIMET E SHËRBIMIT DHE ÇMIMET

Çmimet për produktet tona mund të ndryshojnë pa paralajmërim. Ne na lind e drejta në çdo kohë për të modifikuar ose ndërprerë Shërbimin (ose ndonjë pjesë ose përmbajtje të tij) pa njoftim .

Ne nuk do të jemi përgjegjës ndaj jush ose ndaj palëve të treta për çdo modifikim, ndryshim të çmimeve, pezullim ose ndërprerje të Shërbimit.

SEKSIONI 5 – PRODUKTET OSE SHËRBIMET

Disa produkte ose shërbime mund të jenë në dispozicion ekskluzivisht në internet përmes faqes së internetit. Këto produkte ose shërbime mund të kenë sasi të kufizuar dhe do t’i nënshtrohen kthimit ose shkëmbimit vetëm sipas Politikës sonë të Kthimit.

Ne kemi bërë çdo përpjekje për të shfaqur sa më saktë që të jetë e mundur ngjyrat dhe imazhet e produkteve tona që shfaqen në faqen tonë. Ne nuk mund të garantojmë që shfaqja e çdo ngjyre në monitorin e kompjuterit tuaj të jetë e saktë.

Ne rezervojmë të drejtën, por nuk jemi të detyruar, të kufizojmë shitjet e produkteve ose shërbimeve tona për çdo person, rajon gjeografik ose juridiksion. Ne mund ta ushtrojmë këtë të drejtë, rast pas rasti. Ne rezervojmë të drejtën të kufizojmë sasitë e çdo produkti ose shërbimi që ne ofrojmë. Të gjitha përshkrimet e produkteve ose çmimi i produktit janë subjekt i ndryshimit në çdo kohë pa njoftim, sipas gjykimit tonë. Ne rezervojmë të drejtën të ndërpresim çdo produkt në çdo kohë. Çdo ofertë për cilindo produkt ose shërbim të bërë në këtë faqe është i pavlefshëm kur është i ndaluar.

Ne nuk garantojmë që cilësia e çdo produkti, shërbimi, informacioni ose materiali tjetër të blerë ose marrë nga ju do të përmbushë pritshmëritë tuaja, ose që çdo gabim në Shërbim do të korrigjohet.

SEKSIONI 6 – SIGURIMI I FATURIMIT DHE INFORMACIONIT FINANCIAR

Ne kemi të drejtën të refuzojmë çdo porosi që ju vendosni në faqen tonë. Ne, sipas gjykimit tonë, mund të kufizojmë ose anulojmë sasitë e blera për person, për familje ose për porosi. Këto kufizime mund të përfshijnë porosi të vendosur nga ose nën të njëjtën llogari të klientit, të njëjtën kartë krediti, dhe/ose porosi që përdorin të njëjtën faturë dhe/ose adresë transporti. Në rast se bëjmë një ndryshim ose anulojmë një porosi, ne do të përpiqemi t’ju njoftojmë duke kontaktuar me e-mail dhe/ose adresën e faturimit/ numrin e telefonit të dhënë në kohën kur është bërë porosia.

Ju pranoni të siguroni informacione të përditësuara, të plota dhe të sakta, të blerjes si dhe të llogarisë për të gjitha blerjet e bëra në dyqanin tonë. Ju pranoni të jepni te dhëna për llogarinë tuaj dhe informacione të tjera, përfshirë adresën tuaj të postës elektronike dhe numrat e kartave të kreditit dhe datat e skadimit, në mënyrë që ne të mund të përfundojmë transaksionet tuaja dhe t’ju kontaktojmë sipas nevojës.

Për më shumë detaje, ju lutemi rishikoni Politikën tonë të Kthimit.

SEKSIONI 7 – LIDHJET E PALËS SË TRETË

Disa përmbajtje, produkte dhe shërbime të disponueshme përmes Shërbimit tonë mund të përfshijnë materiale nga palë të treta.

Ne nuk jemi përgjegjës për të shqyrtuar ose vlerësuar përmbajtjen ose saktësinë e tyre, dhe nuk do të kemi përgjegjësi për ndonjë material ose faqe internet të palëve të treta, ose për ndonjë material, produkt ose shërbim të palëve të treta.

Ne nuk jemi përgjegjës për ndonjë dëm ose dëmtime që lidhet me blerjen ose përdorimin e mallrave, shërbimeve, burimeve, përmbajtjes ose ndonjë transaksion tjetër të bërë në lidhje me ndonjë faqe në internet të palëve të treta. Ju lutemi rishikoni me kujdes politikat dhe praktikat e palëve të treta dhe sigurohuni t’i kuptoni ato para se të përfshiheni në ndonjë transaksion. Ankesat, pretendimet, shqetësimet ose pyetjet në lidhje me produktet e palëve të treta duhet t’i drejtohen palës së tretë.

SEKSIONI 9 – KOMENTE, REAGIME DHE PARAQITJE TË PËRDORUESIT

Ju pranoni që komentet tuaja nuk do të cenojnë asnjë të drejtë të ndonjë pale të tretë, përfshirë të drejtat e autorit, markën tregtare, privatësinë, personalitetin ose të drejtën tjetër personale ose pronësore. Ju gjithashtu pranoni që komentet tuaja nuk do të përmbajnë materiale shpifëse ose në të kundërt të paligjshme, abuzive ose të pahijshme, ose të përmbajnë ndonjë virus kompjuterik që në ndonjë mënyrë mund të ndikojë në funksionimin e Shërbimit ose të ndonjë faqe tjetër interenti të lidhur. Ju nuk mund të përdorni një adresë të rreme të postës elektronike, të pretendoni se jeni dikush tjetër përveç vetvetes, ose në të kundërt të na mashtroni ne ose palët e treta në lidhje me origjinën e ndonjë komenti. Ju jeni përgjegjës për çdo koment që bëni dhe saktësinë e tyre. Ne nuk marrim asnjë përgjegjësi dhe nuk mbajmë asnjë përgjegjësi për komentet e postuara nga ju ose ndonjë palë e tretë.

SEKSIONI 10 – INFORMACIONI PERSONAL

Dorëzimi juaj i informacionit personal përmes dyqanit rregullohet nga Politika jonë e privatësisë. Shikoni Politikën tonë të privatësisë.

SEKSIONI 11 – GABIME, PASAKTËSI DHE LËSHIME

Ne nuk marrim përsipër asnjë detyrim të përditësojmë, ndryshojmë ose sqarojmë informacionin në Shërbim ose në ndonjë faqe internet të lidhur, përfshirë pa kufizime, informacione për çmimet, përveç siç kërkohet me ligj. Asnjë përditësim i caktuar ose informacion i rifreskuar dhe aplikuar në Shërbim ose në ndonjë faqe interneti të lidhur, nuk duhet të merret për të treguar që të gjitha informacionet në Shërbim ose në ndonjë faqe të ngjashme janë ndryshuar ose përditësuar.

SEKSIONI 12 – PËRDORIME TË NDALUARA

Përveç ndalimeve të tjera të përcaktuara në Kushtet e Shërbimit, juve ju ndalohet përdorimi i faqes ose përmbajtja e saj: (a) për ndonjë qëllim të paligjshëm; (b) të kërkoni nga të tjerët të kryejnë ose të marrin pjesë në ndonjë veprim të kundërligjshëm; (c) të shkelni çdo rregullore apo ligj ndërkombëtare, federale, krahinore, shtetërore apo lokal; (d) të shkelni ose dhunoni të drejtat tona të pronësisë intelektuale ose të drejtat e pronësisë intelektuale të të tjerëve; (e) të ngacmoni, abuzoni, fyeni, dëmtoni, shpifni, përçani, frikësoni, ose diskriminoni në bazë të gjinisë, orientimit seksual, fesë, përkatësisë etnike, racës, moshës, origjinës kombëtare ose aftësisë së kufizuar; (f) të paraqisni informacion të rremë ose mashtrues; (g) të ngarkoni ose transmetoni viruse ose çfarëdo lloji tjetër kodi dëmtues që do të përdoret ose mund të përdoret në çfarëdo mënyre për të ndikuar në funksionimin e Shërbimit tonë ose të ndonjë faqe tjetër interneti të lidhur në Shërbimin tonë apo në rrjetin internet; (h) të mbledhni ose gjurmoni informacionet personale të të tjerëve; (i) të bllokoni, gjuani, dëmtoni, stimuloni, rrjetëzoni, zvarrisni ose copëzoni; (j) për çdo qëllim të turpshëm ose imorale; ose (k) për të ndërhyrë ose anashkaluar kushtet e sigurisë së Shërbimit ose ndonjë faqe të lidhur, apo faqe të tjera në Internet. Ne rezervojmë të drejtën të ndërpresim përdorimin tuaj të Shërbimit ose ndonjë faqe të lidhur për shkeljen e ndonjë prej përdorimeve të ndaluara.

SEKSIONI 13 – PJESSHMËRIA

Në rast se ndonjë dispozitë e këtyre Kushteve të Shërbimit përcaktohet të jetë e paligjshme, e pavlefshme ose e pazbatueshme, kjo dispozitë do të jetë megjithatë e zbatueshme në masën më të plotë të lejuar nga ligji në fuqi, dhe pjesa e pazbatueshme do të konsiderohet se ndahet nga këto Kushte të Shërbimi. Një përcaktimi i tillë nuk do të ndikojë në vlefshmërinë dhe zbatueshmërinë e ndonjë dispozite tjetër të mbetur.

SEKSIONI 14 – PËRFUNDIMI

Këto Kushte të Shërbimit janë efektive, përveç nëse dhe derisa të përfundohen nga ju ose ne. Ju mund t’i ndërprisni këto Kushte të Shërbimit në çdo kohë duke na njoftuar se nuk dëshironi më të përdorni Shërbimet tona, ose kur ndaloni së përdoruri faqen tonë.

Nëse në gjykimin tonë ju dështoni, ose ne dyshojmë se ju keni dështuar, të zbatoni ndonjë term ose dispozitë të këtyre Kushteve të Shërbimit, ne gjithashtu mund të përfundojmë këtë marrëveshje në çdo kohë pa paralajmërim dhe ju do të mbani përgjegjësi për të gjitha shumat e prapambetura deri përfshirë edhe datën e përfundimit; dhe/ose në përputhje me rrethanat mund t’ju mohojmë qasjen në Shërbimet tona (ose ndonjë pjesë të tyre).

SEKSIONI 15 – MARRËVESHJA E PLOTË

Mosarritja nga ne për të ushtruar ose zbatuar ndonjë të drejtë ose dispozitë të këtyre Kushteve të Shërbimit nuk do të përbëjë heqje dorë nga kjo e drejtë ose dispozitë.

Këto Kushte të Shërbimit dhe çdo politikë ose rregullore e funksionimit e postuar nga ne në këtë faqe ose në lidhje me Shërbimin përbën të gjithë marrëveshjen dhe mirëkuptimin midis jush dhe nesh dhe rregullojnë përdorimin tuaj të Shërbimit, duke zëvendësuar çdo marrëveshje, komunikim dhe propozim paraprak , qoftë me gojë ose me shkrim, midis jush dhe nesh (përfshirë, por pa u kufizuar vetëm në, versionet paraprake të Kushteve të Shërbimit).

Ndonjë paqartësi në interpretimin e këtyre kushteve të shërbimit nuk do të interpretohet kundër palës hartuese.

SEKSIONI 16 – INFORMACIONI KONTAKT

Pyetje rreth Kushteve të Shërbimit duhet të na dërgohen në info@lecure.al

0
Your Cart is empty